Opći podaci
Aplikacija omogućuje kreiranje i upravljanje marketinškim kampanjama na način da se definiranjem kampanja prate i sve njene odrednice kao što su:
ciljevi
uložena sredstva
akcije
rezultati

Kako bi se uspješno zadovoljili odabrani segmenti potrebno je sukladno potrebama svakog od segmenata prilagoditi marketinšku komunikaciju i ponudu. Važan aspekt je i monitoring, odnosno praćenje uspješnosti pojedine kampanje u odnosu na početno postavljene ciljeve što se ostvaruje putem različitih izvještaja.

Logika rada
Upravljanje marketinškim kampanjama uključuje sve faze nužne za definiranje jedne kampanje:
pripremu [bazira se na istraživanju tržišta i segmentaciji, odnosno evidenciji istog kao pripremi za stvaranje kampanje]
planiranje [identifikacija kampanje u vidu osnovnih podataka, kao i razvoja kreativne strategije kojom se pokriva poruka, media miks, relevatni eventovi, rješenja bitna za kampanju kao i vremenska distribucija nužna za planiranje kampanje, odnosno komercijalizacije proizvoda i/ili usluga]
izvedbu [primjena planiranih rješenja kampanje]
evaluaciju [procjena utjecaja komunikacije, troškova i prodajnih učinaka jedne kampanje]
budget [potreban za kampanju]

Moduli
Marketing Segmentacija [definiranje segmenata/ciljnih skupina]
Campaign Management [upravljanje podacima o kampanji]
Channel Management [upravljanje komunikacijskim kanalima]
Response Management [upravljanje povratnim informacijama]
Reporting Management [izvještajni uvidi i ključni pokazatelji]

Ostale odrednice
Kampanja se definira po svojim pratećim sastavnicama, odnosno osnovnim podacima po čemu se započinje s planiranjem, te praćenjem statusa, odnosno kretanja kampanje kroz sam ciklus komercijalizacije.
Omogućeno je upravljanje tj. planiranje na svim komunikacijskim platformama (oglašavanje, unaprijeđenje prodaje, izravna marketinška komunikacija itd.)
Planiranje i izvedba kampanje uključuju svrhu, ponudu, djelatnike i uloge na projektima, odnosno proizvodima i//ili uslugama kao i razna istraživanja (bilo prije, za vrijeme ili nakon kampanje) na kojima se kampanja temelji. Prate se planirani i stvarni troškovi same marketinške komunikacije kao i ostali popratni izdaci kampanje.
Reporting pokriva svaku programsku jedinicu - omogućena su izvješća koja prate troškove kampanje po kanalima, segmentima, regijama, korisnicima, vrsti komunikacije i sl.

Namjena
Aplikacija je namijenjena svim tvrtkama koje prate razvoj i komercijalizaciju svojih proizvoda i usluga i to putem planiranja i izvedbe kampanja različite prirode.

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal